ترجمه مقاله

متعبد

mota'abbed

۱. عبادت‌کننده.
۲. کسی که به تکلف خود را عابد می‌نمایاند.

پرستشگر، زاهد، عابد، معتکف، عبادتکننده، عبادتگر

ترجمه مقاله