ترجمه مقاله

متعال

mota(e)'āl

۱. بلندمرتبه.
۲. از صفات باری‌تعالی. Δ در اصل متعالی بوده، یای آن در وصف خداوند حذف گردیده.

بلند، بلندمرتبه، عالی، متعالی، والا

والا

ترجمه مقاله