ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متظلم

motazallem

کسی که از دیگری شکایت کند؛ دادخواه.

دادخواه، شاکی، عارض، متشکی، ستمدیده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ