ترجمه مقاله

متضاد

mote(a)zād[d]

۱. چیزی که با دیگری مخالف باشد؛ ضد یکدیگر.
۲. (اسم مصدر) (ادبی) در بدیع، به ‌کار بردن کلمات ضد یکدیگر در نظم یا نثر، مانندِ این شعر: درد از جهت تو عین داروست / زهر از قبل تو عین تریاک (سعدی۲: ۶۰۵)؛ تضاد؛ مطابقه؛ طباق.
۳. [مقابلِ مترادف] (ادبی) وِیژگی دو کلمۀ مخالف هم، مانندِ سیاه و سفید، سرد و گرم، بلند و کوتاه، شیرین و تلخ، پاک و نا‌پاک، و بیش و کم.

۱. ضد، مخالف
۲. متقابل، نقیض
۳. دارای تضاد ≠ مترادف، موافق

پادواژه، در برابر، روبرو

ترجمه مقاله