ترجمه مقاله

متصاعد

mote(a)sā'ed

بالارونده.

بالارونده، فرایاز، صعودکننده

فرایاز

ترجمه مقاله