ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشکی

motašakki

شکایت‌کننده؛ گله‌کننده.

۱. گلهمند، گلایهمند
۲. شاکی، شکواگر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ