ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متشوق

motašavveq

مشتاق؛ آرزومند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ