ترجمه مقاله

متشنج

mote(a)šannej

۱. دارای تشنج؛ لرزان.
۲. دارای هرج‌ومرج و آشوب؛ ناآرام.

۱. آشوبزده، بحرانی، پرتلاطم، تشنجزا، تشنجوار، متلاطم
۲. لرزان، لرزنده ≠ آرام

ترجمه مقاله