ترجمه مقاله

متزهد

motazahhed

کسی که ترک دنیا کرده و مشغول عبادت شده باشد؛ پارسا.

پارسا، زاهد، زهدورزنده

ترجمه مقاله