ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متزعزع

motaza'ze'

جنبنده؛ لرزنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ