ترجمه مقاله

متروک

matruk

به‌جاگذاشته‌شده؛ واگذاشته‌شده؛ واگذاشته.

۱. بیرونق
۲. رها، واگذاشته، ول
۳. متروکه، ویران، خالی از سکنه ≠ آباد، مسکون
۴. خراب، خرابه ≠ آباد
۵. کهنه
۶. مردود، مطرود
۷. مهجور ≠ معمول

ترجمه مقاله