ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مترسک

matarsak

۱. پیکره‌ای شبیه انسان از جنس سنگ، چوب، یا پارچه که برای دور کردن جانوران در کشتزار برپا می‌کنند.
۲. [مجاز] دارای ارادۀ ضعیف و بی‌شخصیت.

۱. افچه، داهل، مترس، هراسه
۲. لولو
۳. سرخر، مزاحم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ