ترجمه مقاله

متذکر

mote(a)zakker

به‌یادآورنده؛ یادکننده.

خاطرنشان، متعرض، یادآور

یادآور

ترجمه مقاله