ترجمه مقاله

متدین

mote(a)dayyen

بادیانت؛ با‌ایمان؛ دین‌دار.

باایمان، بادیانت، پارسا، خداشناس، دینباور، پرهیزگار، دیندار، مومن، متقی، مقدس ≠ بیدین، نامتدین

ترجمه مقاله