ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متدرج

mote(a)darrej

درجه‌به‌درجه؛ آهسته؛ به‌تدریج.

۱. درجهبهدرجه
۲. تدریجی، بهتدریج

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ