ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متد

metod

قاعده؛ روش؛ رویه؛ اسلوب.

اسلوب، روال، روش، شیوه، طریق، طریقه، نحوه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ