ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متخلق

motaxalleq

۱. خوگرفته؛ عادت‌کرده به خلقی.
۲. (صفت) خوش‌خوی؛ خوش‌خلق.

۱. خوپذیر، خوگر
۲. متصف، خوگرفته
۳. خوشخلق، خوشاخلاق

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ