ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متخاصم

mote(a)xāsem

۱. دارای دشمنی و جنگ با یکدیگر؛ دشمن.
۲. (حقوق) یک طرف دعوا در محاکمه.

دشمن، ستیزهجو، متخاصمه، عدو، معاند ≠ دوست، متحد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ