ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متحمل

mote(a)hammel

۱. [مجاز] مجبور به تحمل رنج و سختی.
۲. [مجاز] بردبار.
۳. [مجاز] آن‌که رنج و سختی را تحمل می‌کند.
۴. [قدیمی] بار‌بردار.

بردبار، بلاکش، حمول، شکیبا، صابر، صبور ≠ ناحمول، ناشکیبا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما