ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متحلی شدن

آراسته شدن، زینت یافتن، مزین شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ