ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

متحلی

motahalli

آراسته‌شده؛ زیور‌دار؛ زینت‌یافته.

آراسته، مزین، زینتیافته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ