ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متجشم

motajaššem

کسی که به‌تکلف کاری را می‌کند؛ رنج‌برنده.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما