ترجمه مقاله

متجدد

mote(a)jaded

کسی که آداب‌ورسوم تازه را کسب کرده باشد؛ پیرو شیوه‌های نوین زندگی؛ نوگرا.

تجددطلب، روشنفکر، نوآور، نوپرست، نوگرا ≠ کهنهگرا، متحجر

ترجمه مقاله