ترجمه مقاله

متجاوز

mote(a)jāvez

۱. کسی که از حد و اندازۀ خود تجاوز کند؛ تجاوزکننده.
۲. (صفت) افزون؛ بیشتر.

۱. افزون، بیش
۲. تجاوزگر، درازدست، متجاسر، متعدی، متهاجم، معتد

چنگ انداز

ترجمه مقاله