ترجمه مقاله

متبرک

mote(a)barrek

۱. دارای خیر و برکت؛ با‌برکت.
۲. خجسته و مبارک.
۳. دارای قداست.

خجسته، سعد، فرخنده، مبارک، متبارک، متمین، میمون ≠ شوم

ترجمه مقاله