ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

متاهل

mote(a)'ahhel

ویژگی کسی که ازدواج کرده است؛ دارای همسر.

خانهدار، زندار، همسردار ≠ عزب، مجرد

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما