ترجمه مقاله

متانت

metānat

۱. وقار و سنگینی.
۲. [قدیمی] محکم بودن.
۳. [قدیمی] نیرومندی.

۱. سنجیدگی، سنگینی، وقار، وقر
۲. اهستهکاری
۳. استواری، نیرومندی

ترجمه مقاله