ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبسوط الید

mabsutolyad

دارای توانایی و اختیار در انجام کار.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ