ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبسوط

mabsut

۱. شرح‌وبسط داده‌شده؛ مفصل؛ مشروح.
۲. [قدیمی] باز‌شده؛ پهن‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ