ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مبرم

mobram

۱. شدید.
۲. [قدیمی] محکم؛ ثابت؛ قاطع؛ استوار‌شده.

۱. بسیار، زیاد، شدید، وافر، سخت
۲. محکم، استوار
۳. رسن، طناب

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما