ترجمه مقاله

مبذول

mabzul

بذل‌شده؛ بخشیده‌شده.

بذلشده، واگذارشده

ترجمه مقاله