ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبحث

mabhas

موضوع بحث.

۱. بخش، جستار، فصل
۲. فقره، مقوله، موضوع، قضیه

جستار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ