ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبتر

mobattar

۱. خراب.
۲. ناقص؛ ناتمام.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ