ترجمه مقاله

مبتذل

mobtazal

۱. چیزی که همه‌کس آن را دیده یا شنیده باشد؛ تکراری؛ فاقد جذابیت.
۲. خوار و ناپسند.
۳. [قدیمی] پیش‌پاافتاده؛ بی‌ارج.

۱. بیارزش، پست، پیش پاافتاده، سخیف، ناپسند، هجو
۲. عوامپسند، بازاری
۳. خوار، پست، فرومایه

پیش پا افتاده

ترجمه مقاله