ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مبالغه کردن

۱. زیادهروی کردن، تندروی کردن، افراط کردن، اغراق کردن
۲. کوشش بسیار کردن، جهد بسیار کردن ≠ تفریط کردن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما