ترجمه مقاله

مبالغه

mobāleqe

۱. اغراق.
۲. (ادبی) در بدیع، افراط و زیاده‌روی در مدح کسی یا چیزی تا جایی که محال به ‌نظر نیاید، و اگر محال به‌ نظر آید آن را غلو گویند.
۳. [قدیمی] در امری کوشش کردن؛ در کاری کوشیدن.

۱. اغراق، افراط، زیادهروی، غلو، گزافه
۲. جهد بسیار، کوششزیاد

ترجمه مقاله