ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبادله کردن

۱. ردوبدل کردن
۲. تعویض کردن، عوض کردن، تبدیل کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ