ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مایتعلق به

māyata'allaqobeh

آنچه به آن وابسته است؛ آنچه به او تعلق دارد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ