ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماکول

ma'kul

۱. قابل خوردن؛ خوردنی.
۲. [مقابلِ آکل] [قدیمی] خورده‌شده.
۳. (اسم) [قدیمی] خوراک.

۱. خوراکی
۲. خوردنی، قابل خوردن ≠ مشروب، اشربه، نوشیدنی، آشامیدنی، قابل نوشیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ