ترجمه مقاله

مانوس

ma'nus

انس‌گرفته؛ خوگرفته.

۱. آشنا، اخت، دمساز، مالوف، محشور، همدم، همنشین
۲. آمخته، خوگر، رام، معتاد ≠ نامانوس

دمساز

ترجمه مقاله