ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مانع

māne'

۱. باز‌دارنده؛ جلوگیری‌کننده.
۲. (اسم) [عامیانه، مجاز] مشکل؛ معضل.
⟨ مانع شدن: (مصدر متعدی) [قدیمی] منع کردن؛ جلوگیری کردن.

۱. بازدارنده، جلوگیر، رادع، مخل، مزاحم
۲. بند، سد
۳. حاجز
۴. حایل
۵. عایق
۶. محظور، محذوریت
۷. مشکل، ایراد

بازدارنده، گیر، راهبند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ