ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مانستگی

mānestegi

مانند بودن.

شباهت، تشابه، همانندی

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما