ترجمه مقاله

مانسته

māneste

مانندشده.

شبیه، مانند، ماننده، مثل، نظیر، همانند

ترجمه مقاله