ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مانداب

māndāb

جایی که آب در آن بماند و متعفن شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ