ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مانا

mānā

۱. مثل؛ مانند؛ نظیر.
۲. (قید) همانا.
۳. (قید) گویی؛ پنداری؛ شاید: ◻︎ آن‌کس که مرا بکشت باز آمد پیش / مانا که دلش بسوخت بر کشتهٴ خویش (سعدی: ۱۳۵).

۱. باقی، پایا، پایدار، جاوید، ماندنی ≠ زوالپذیر، فانی
۲. شبیه، مثل،

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ