ترجمه مقاله

مالک

mālek

۱. کسی که صاحب چیزی باشد و می‌تواند در آن تصرف کند.
۲. کسی که دارای زمین کشاورزی، کارگر و رعیت بسیار است؛ ارباب.
۳. از نام‌های خداوند.
۴. [قدیمی] نگهبان جهنم؛ مالک دوزخ.
۵. [قدیمی] عزرائیل؛ ملک‌الموت.

۱. ارباب، دارا، دارنده
۲. صاحب، صاحبخانه، ملکدار، موجر
۳. آقا، مخدوم
۴. خداوند، خدایگان، ذیحق ≠ مستاجر

ترجمه مقاله