ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماغ

māq

نوعی مرغابی با پرهای سیاه: ◻︎ به ‌هر سو یکی آبدان چون گلاب / شناور شده ماغ بر روی آب (اسدی: ۱۳۱)، ماغ در آبگیر گشته روان / راست چون کشتی‌ای‌ست قیراندود (رودکی: ۵۲۲).

۱. مرغابی
۲. ابر، میغ، مه، مزوا،
۳. مه
۴. صدای گاو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ