ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماش

māš

دانه‌ای گرد به‌رنگ سبز که از حبوبات و خوارکی است؛ بنوسیاه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ