ترجمه مقاله

ماسوا

māsa(e)vā

آنچه به‌غیر خدا باشد.

ترجمه مقاله