ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ماسه

māse

شن نرم که درشتی دانه‌هایش از چند میلی‌متر بیشتر نباشد.

رمل، سنگریزه، شن ≠ ریگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ